Управленско, черно счетоводство във фирмите

В практиката у нас, воденето на официално счетоводство има значителни отклонения от предписаните норми.
Основните фактори, които позволиха създаването на такива условия, са:

1. Ширещата се корупция по върховете на държавата. Стремежът към овлас-тяване косвено говори за размера на благините, които се разпределят горе.
Корупцията не издава фактури ? и нещата се предават надолу по пирамидата, към бизнеса ? захранването на властовото разпределение на националното богатство изисква съществуване на сива икономика. И ние сме длъжни да я поддържаме. Независимо от желанието ни, пълното документиране на дейността на фирмите не е позволено.

2. Девалвацията на законите, която се поражда от непрекъснатите промени в тях и от неспособността на законоправците да създават ясни и действени правила. Прекаленото усложняване или непълното дообмисляне създават предпоставки за мъртво родени правила (и закони).

3. Липсата на воля у властващите да въведат постоянен и ефективен контрол от страна на държавните органи е следствие от силната им политизация и ширещата се шуробаджанащина. Предоставянето на власт в ръцете на верни, но некомпетентни кадри, неизбежно генерира кампанийност, подкупност и безпринципност.

4. Изградената гъвкавост в поведението на икономически активните фирми, които в стремежа си към развитие, непрестанно надхитрят административните служители (и данъчната система) ? в името на своите интереси, в името на своя бизнес.

Всичко това позволява осчетоводяването на сделките доста да се различава от действителните размери на движението на пари и имущество във фирмите.

Повече в: Защо „черно“ счетоводство?

http://redor.bg/#/Article/id=2705805