Активното обучение

Активното обучение

Гъвкаво обучение
Този термин най често се използва в областта на електроното обучение,той дава на учащите достъп до вьзможности и средства за учене в удобно за тях време темпо и място.Гъвкавото обучение приема различни формулировки и определения но като цяло акумулира идеята за едно синтезирано понятие, обобщаващо вижданията на развиващото се общество по отношение на една съвременна, адекватна и функционално издържана концепция, посветена изцяло на образованието.

То е комплекс от образователни философии и системи, които предоставят на обучаемия богат избор според индивидуалните му предпочитания и удобство в процеса на обучение. Гъвкаво обучение е концепцията за един жив, самоопределящ се ролево организъм, насочено към отделния индивид – той стои в центъра на учебния процес и му е предоставена възможността сам да избира къде, кога и как да се обучава.

Основното е в начина на усвоение на информацията от учащия се негова привилегия е ориентирането в потока от данни ,обработката и окомплектоването им според конкретните задачи и цели. Тук се налага тезата:”да се учим как да учим”, учащият да намери пътя и да се кали в лабиринта на информационно-наситения социален климат. Образователните институции тук обаче играят по-различна роля–те са своеобразен пътеводител в процеса на усвояването знания, като едновременно с това осигуряват необходимата конюнктурна база.

Висшите учебни заведения на практика прилагат и вьзприемат модела на Гъвкавото обучение и го използват като един диапазон от теории за преподаване ,философии и методи които позволяват на учащите се достъпът до информация знания мнения обмен,общуване с колеги и преподаватели.

Едни от начините това да се осьществи са: 1 Чрез интернет 2 Виртуални среди- Virtual Learning Environments (VLEs) 3 консултации, лекции 4 дискусия на маса 5 Разговори 6 Система за управление- Learning Management Systems (LMSes);

7 Информация в достъпен електронен вид от разстояние

Гъвкавото обучение е социално-обусловено явление и преходен процес, то изисква някои сериозни изменения в представите както на учащите, така и на техните преподаватели:

1 развитие в образователната култура и постоянен достъп до обучението и квалификацията на всеки желаещ; 2 премахване на множеството бариери, свързани с времето и мястото на обучение;

3достьпни качествено нови услуги и ресурсно обезпечение на образователния процес за всеки обучаващ се.

Обучението е икономически по ефективно и по-изгодно за обучаващата институция в сравнение с традиционните методи, предвид че се използват децентрализирани ресурси.

Статията е публикувана за сайт Обучението: obuchenieto.eu

HTML Version:

Text Version:

Активното обучение

Article Url: