Анализ на дълготрайните материални активи

Анализът на дълготрайните материални активи (ДМА) има съществено значение, което е дефинирано от тяхната роля и място в логистичния метод от големите финансови разноски, които фирмите правят по принцип, от рискове, които са съществени на инвестиционната дейност, свързана с тях. Складовете, транспортните средства, машините, оборудването спомагат за осъществяването на логистичната дейност, затова фирмите отделят голямо внимание на подобряване на състоянието, на развитието им.

Анализ на осигуреността – основната задача се свързва с установяване на величината, стуктурата и динамиката на дълготрайни материални активи, техния възрастов състав и качествено равнище. Паралелно с това е нужно да се анализират процесите на обновяване, изхабяване и годност на машинния парк и оборудването. Като изходна база при анализа на фирмата за нейната осигуреност с ДМА се определя правилното определение на техния размер.

Съществена предпоставка е дефинирането на понятието за тяхната структура. А тя бива два вида – технологична и производствена:

Производствена структура на дълготрайните материални активи – е относителния дял на стойността на различните видове средства в отношение към общата стойност на ДМА.

Технологична структура на дълготрайните материални активи – е съотношението между стойността на основните средства дефинирани по мястото им по време на технологичния процес, например в основни и спомагателни звена на предприятието.

Дълготрайните материални активи се делят на: активни и пасивни

Анализът на осигуреността с ДМА започва с дефинирането на измененията във структурата и величината им по данни от периодичната им отчетност.

Анализът на активната експлоатация на дълготрайните материални активи се изчислява по следния начин:

Коефициент на активна експлоатация – отношението между предвидената по план към произведената за един машиночас.

Изключително важно за анализа е значимата зависимост между коефициента на интензивно и коефициента на екстензивно използване на машините, което се изразява в т. нар. коефициент на интегрална експлоатация, който се изчислява като произведение между коефициента на интензивно и коефициента на екстензивно използване.

Анализът на зависимостта определяща коефициента на интегрална експлоатация на активите дава важна информация за отношението между интензивните и екстензивните фактори, изразяващи се в производствения процес от гл.т. на употребяването на ДМА.