Гражданска отговорност надмина Автокаско по продажби

Въпреки спада на премийните приходи, печалбите в общото застраховане остават стабилни

Въпреки някои оптимистични прогнози, с които посрещнахме 2010 г., засега икономиката не успява да поднесе така очакваните добри новини, поне що се отнася до общозастрахователния бранш. След спада от 6.8% на брутните премийни приходи, регистриран от застрахователите през 2009 г., най-позитивното, което може да се каже за първото тримесечие на 2010 г. е, че свиването на пазара леко се забавя до 5.2 на сто. Негативната тенденция обаче се дължи именно на намалението на продажбите в общото застраховане. Статистиката на Комисията за финансов надзор за този сектор разкрива, че повечето потребители са свили разходите си за покупка на полица до минимум. Един от традиционно най-силните продукти, Автокаско, отстъпи челното си място на задължителната Гражданска отговорност, като те заеха съответни дялове от 35.1 и 39.8%. Добрите, и то донякъде изненадващи новини идват от застраховка живот, където брутният премиен приход бележи ръст от 4.4 на сто, на фона на свиването от 17.7% през 2009 г. При общото застраховане,

реализираният премиен приход

за периода януари-март възлезе на 343.77 млн. лв., като в това число влизат и 1.6 млн. лева от активно презастраховане. Лидер по пазарен дял на база общи премийни приходи са ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, с 19.8%. В челната петорка влизат и ДЗИ Общо застраховане с 12%, ЗД Булинс АД с 10.2%, ЗАД Алианц България с 9.5%, ЗК Лев инс с 9.3%. В условията на по-слабо потребление, топ пет на най-силно представените на пазара застрахователи показва силна динамика. Въпреки че ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп не отстъпи водещото си място, като дори е увеличил пазарния си дял от 14.4% през 2009 г., ДЗИ Общо застраховане отчитат известно свиване от 13.9 на 12 на сто. ЗК Лев инс паднаха от трета на пета позиция, а ЗАД Армеец, които бяха четвърти с 10.2%, въобще не влязоха в челната петорка. Почти няма промяна в пазарния дял на ЗАД Алианц България, които през изминалата година държаха 9.7% от общите премийни приходи. В същото време, при Булинс се регистрира покачване на пазарния дял от 9 на 10.2%, което им помогна да заемат трето място по този показател за първото тримесечие на 2010 г. По видове застраховки, автомобилното застраховане, което винаги е било най-силно представящият се сегмент, засили присъствието си до 74.9% за януари-март 2010 г., спрямо 71.2 за същия период предходната година.

Задължителната Гражданска отговорност

измести Автокаско като най-популярен продукт, с 39.8 към 35.1 процентен дял. Застраховките за пожар, природни бедствия и други щети на имущество свиха дела си от общите премийни приходи от 19.1% през 2009 г. до 16.1 на сто за първото тримесечие на 2010 г. Освен от намалената покупателна способност на домакинствата, този резултат се определя и от по-вялия кредитен пазар. Обикновено при отпускане на ипотечни заеми, банките изискват застраховка на заложеното имущество, както и застраховка „Живот и злополука” на клиента. Делът на продуктите по обща гражданска отговорност обаче се покачва от 1.9 за цялата 2009 г. на 2.4% за януари-март 2010 г. Все пак обаче, при реализираните премийни приходи се забелява по-скоро лек отлив на интерес, като за първите три месеца на 2009 г. стойността им е била 10.77 млн. лв., спрямо 8.29 млн. лв. понастоящем. Застраховките

Обща гражданска отговорност

покриват имуществените и неимуществени вреди, нанесени на трети страни от фирми или физически лица. В тази група влизат и застраховките за професионална отговорност, които са задължителни при някои професии, като адвокати, нотариуси, застрахователни брокери, дипломирани експерт счетоводители, туроператори, застрахователни брокери, архитекти, проектанти и строителни инженери. Силно намалява интересът към продуктите от групата „Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски”, като техния дял се свива от 2.61 на 1.2% спрямо първото тримесечие на предходната година. И докато премийните приходи в общото застраховане отчитат спад, сумата на

изплатените обезщетения остава

почти без промяна в сравнение с първото тримесечие на 2009 г., като се свива леко от 156.67 млн. лв. до 152.10 млн. лв. Логично, компаниите са покрили най-много искове по автомобилните застраховки, които заемат лъвския дял от 87.1%, следвани от застраховките „Пожар, природни бедствия и други щети на имущество” с 6.3%. Въпреки спада на премийните приходи по продуктите от групата „Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски”, делът на покритите искове по този вид договори остава относително висок – 2.9%. За сравнение, покритите щети по други видове полици не надвишават едно на сто от общата сума на изплатените обезщетения. Впъреки спадът на премийните приходи, застрахователният сектор в България остава стабилен. Нещо повече –

печалбите не изглеждат застрашени.

Собственият капитал се покачва с 14.3%, достигайки 974 млн. лв., от които 510 млн. лв. се падат на общозастрахователните дружества. Брутните технически резерви се повишават със 7.1 на сто спрямо първото тримесечие на 2009 г., до 1.313 млрд. лв. Печалбата на доставчиците на общозастрахователни продукти, или положителният им финансов резултат, се свива слабо – от 11.77 млн. лв. за януари-март 2009 г. до над 11.73 млн. лв. година по-късно. В същото време, положителният технически резултат скача от 5.33 млн. лв. през 2009 г. до 8.93 млн. лв. понастоящем.

HTML Version:

Text Version:

Гражданска отговорност надмина Автокаско по продажби

Article Url: