Какъв климат е нужен на кактусите?

Все по-често възниква въпросът за идеалните културни възможности на кактусите и другите сукуленти растения. Много рядко се срещат нас тоящи или бъдещи любители на кактуси, които да повяр ват, че няма общовалидни начини за отглеждане. Учудващо е, че макар да произхож дат от най-различни клима тични райони, повечето как туси виреят без проблеми в култура, ако им бъдат осигу рени приблизително родните условия. В нашите жилища с централно отопление може да се култивират дори епифитни кактуси, произхождащи предимно от бразилските крайб режни щати – Сао Пауло и Рио де Жанейро, които в ро дината си живеят при посто янно висока температура и почти пълно отсъствие на суша.

Освен в северната част на американския континент на юг също се намират много интересни кактусови местонаходища с разнообразни клима тични условия. Западната страна на Андите към Тихия океан е заета от полупустини от Северно Перу до Централ но Чили. В тези много бедни на валежи райони се е разви ло находище на кактуси, богато на видове, които растат извънредно бавно. По високите части на Андите летните месеци са много дъждовни, а зимните – много сухи. На по-голяма височина сред ногодишните температури са още по-ниски, а в продълже ние на няколко месеца е мра-зовито. В тези области се сре щат доста много кактуси за любителите, например от ро довете Parodia, Lobivia, Rebutia, Sulcorebutia и др. Има на ходища, отдалечени само на няколко километра едно от друго, но с различен климат. Растителността се е приспо собила и към характерния почвен състав. Кратките ин формационни бележки по-на татък дават сведения за кли матичните условия в родните местонаходища на кактусите. Преди да се заемете с някой много труден род или с рядък вид, би трябвало внимателно да проучите дали можете да му осигурите желаните кли матични условия. Тук ще ви помогне съществуващата ин формация за произхода в спе циализираната литература, както и съответните клима тични карти. На основата на климатичните данни и инфор мацията за родните местонаходища е възможно да се осъ ществи солидна основа за ус пешно култивиране на какту си.

HTML Version:

Text Version:

Какъв климат е нужен на кактусите?

Article Url: