Квантова теория за рака?!!!

В ръцете ви една от книгите, в които често ще срещате думата „рак“ – болест, за която обикновено не искаме дори да мислим. И все пак ни заставя да й обръщаме внимание, поради все по-честите си изяви. Книгата е резултат от съавторството и изследванията на физик и лекар. Данните в нея обосновават една съвършено нова теория за рака, а именно – квантова. В тази светлина се търсят механизмите на зараждане на болестта, както и процесите, водещи към нейното развитие, обясняват се и нови подходи за лечение.
Книгата е уникална и с това, че илюстрира как се “заработва” механизмът на раковото заболяване и обяснява последователността на физичните процеси, които следват от него. Читателят се запознава с явленията, протичащи в кръвната плазма и все още неописани от официалната наука…