Нова процедура з постановяване на отказ в търговския регистър, в сила от 01.01.2012 г.

Еднa от най- съществените промени с практическа насоченост в Закона за Търговския регистър влезли в сила от 1 януари 2012 се регламентира в чл. 19 и 22. Измененията предвиждат възможността фирмите и техните адвокати да отстраняват пропуски в подадените документация. По този начин се очаква значително да намалеят отказите и разноските на фирмите за държавни такси.

Процедурата се предвижда да бъде следната: Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявленията за вписване и за заличаване и по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в търговския регистър. Така въведения срок за произнасяне по заявленията обаче не касае заявленията за подаване на ГФО, където на практика срокът остава неограничен.

До края на първия работен ден след подаване на документите, длъжностното лице трябва да се произнесе относно тяхната пълнота и да даде указания за допълването им. Указанията ще се отразяват върху партидата на търговеца . Имайте предвид , че съобщения за нередовност на заявленията няма да бъдат изпращани на адрес , затова всеки сам ще следи статуса на подаденото заявление.При наличие на указания за изправяне на непълноти и неточности в документите, заявителят трябва да предостави липсващите документи в срок от 2 работни дни. Подаването на допълнителното представените нови документи ще се извършва с ново заявление. Ако нередностите не се отстранят в предвидения от закона срок, тогава се постановява отказ, който може да бъде обжалван по прилагания и до момента ред.

В закона за търговския регистър настъпиха още редица важни изменения, на които ще се спрем в някой от следващите ни статии.