Някои факти за целулита

Наличието на целулит не означава непременно наднормено тегло . Често жените със стройна фигу­ра също страдат от този проблем . Портокаловата кожа , тази крайно непри­ятна тема , обсебваща съзнанието на всяка жена . става все по – натрапчива с настъпването на пролетта . Раздялата с топлите дре­хи означава да покажете на света несъвършенствата на фигурата си .

Целулитьт е естетичен проблем , кой­то може да превърне жи­вотът ни в една безкрайна и изключително тежка борба . Образува се при на­хлуването на мастни клет­ки в подкожната тъкан , ко­ито клетки експертите на­ричат адипоцити . Те игра­ят изключителна роля в метаболизма на мазнините , като се занимават с тяхно­то синтезиране , складира­не и преминаването им в кръвта . Тази маса на адипоцитите представлява от 20% до 25% от теглото на жената . При повишение подкожните тъкани се деформират и започват да пропускат кръвоносните и лимфни съдове . По този на­чин изхвърлянето на токсини се затруднява, а свързаното с него задържане на течност води до образува­нето на релефна кожа . Чес­то това коварно явление е свързано с проблеми в кръвообращението , спаз­ването на драстични диети и заседналия начин на жи­вот . Някои от съществува­щите вече на пазара препарати за коригиране на теглото се оказват подхо­дящи в борбата с целулита , особено ако съставките им са изцяло растителни .

Редовна физическа активност

Леките и постоянни уп­ражнения , ежедневно дори в домашна обстановка са изключително благоприят­ни за организма и полезни гимнастика , оказват благо­творно въздействие . Плу­ването два пъти седмично е също ефикасен метод при борбата с теглото . Комбинацията физическа активност , разумно хране­не и приемането на расти­телни медикаменти за отслабване , активизират кръвообращението и регу­лират апетита , едновре­менно с това повишават настроението и самочувствието ни .

Изтощителните физически усилия не озна­чават перфектна фигура . Правилната формула е леки физически натовар­вания , но постоянни . От ог­ромно значение е да се промени начинът на живот . Особено за по – млади­те хора важно място за­емат танците , тъй като бързите танцови ритми увеличават разхода на ка­лории и улесняват норма­лизирането на телесното тегло . Много е важно , в на­чалото , докато не се полу­чи известна тренираност , да се избягват изтощителните физически усилия . Започнете с леки упраж­нения и постепенно еже­дневно увеличете физиче­ската активност , например един час ходене или кара­не на колело .

Двигателното разто­варване е необходимо , но подобно на храната не бива да се прекалява . Стресът за организма , кой­то след пасивното състоя­ние е заставен да извършва свръх движения е същият , както при преми­наване от обилни трапези към пълен глад . Важното е натоварванията да са леки . Претоварването на муску­лите води до отделяне на млечна киселина , която също има токсичен ефект върху организма .

Рационалното хранене

Храненето е един от най-важните фактори за жизнен тонус на организма . Без правилно хранене борбата с излишните ки­лограми е невъзможна ! Ос­новното изискване е храна­та да бъде разнообразна и пълноценна . Белтъчините се приемат в нормално ко­личество : 70-100 г на ден . Ограничават се мазнините / особено от животински произход / до 30-40 г днев­но . Въглехидратите до 150 г . дневно . Много е полезно поне веднъж седмично да се провежда разтоварваш ден с плодове и зеленчуци . Хубаво е да се приемат в достатъчни количества мляко и млечни продукти , течности . Те набавят в ор­ганизма калций , който е предпоставка за нормална костна плътност в млада възраст и намален риск от остеопороза след това . Може да се консумира уме­рено не тлъсто месо , пилеш­ко , риба . Добра характери­стика на здравословното меню са варивата : боб , леща, грах и овесени ядки, но не забравяйте че това са т рудно смилаеми храни. Добре е хлябът да е пълно зърнест: ръжен, царевичен, комбиниран или ти­пов . Полезно е и парче сирене след вечеря . Консу­мацията на нискокалорич­ни храни , плодове и зелен­чуци е от особено значение за добрата фигура .

Драстичните диети – приятел или …?

Днес сериозната меди­цина отхвърля драстичните диети . Дори нещо повече , последните изследвания , при проучвания сочат , че най – до­брият и дълготраен ефект при лицата с наднормено тегло е , понижаването на дневния прием с 500 до 600 драстичното гладуване . Като ефикасен метод те посочват и приемането на медикаменти за корекция на наднормено тегло .

Любопитно :

* Индекс на теле­сната маса : отразява корпуленността на човека . Спо­ред лекарите идеалният му вариант е между 19- 25, то­гава килограмите не създа­ват здравословни пробле­ми . Изчислява се , като те­глото се раздели на висо­чината , повдигната на ква­драт . Жената , която тежи 52 кг и е висока 1,60 м , има съответно индекс на теле­сна маса 20,3

* Култът към слабото тяло започва след края на Първата световна война . 20- те години нежния пол започва да се бори за сво­ите права , захвърля корсе­та , демонстрира плосък бюст и стройни бедра . В 60- те години се провъзглася­ват еманципантките , болез­нено кльощаво тяло като образец за подражание 80- те години е десетилетието на деловата жена , която притежава професионален просперитет , мускули и здравословна храна , еко­логично чисти продукти . 21 век – нов идеал , сътворен от компютърни образи , това е ерата на силиконовия бюст и хапчетата за от­слабване

* Спазването на традициите в българската национална кухня не озна­чава непременно наднор­мено тегло . Здравето и кра­сотата вървят заедно !