Обща класификация на писмените работи, изготвяни за българските университети.

В тази точка давам кратко определение кое какво е и за какво служи: • Есе – кратко научно или художествено, по принцип е аналитично, понякога е по мисъл или текст на даден автор. Изисква творчество. Обем: 2-5 стр. Една от най-трудните пис-мени работи. • Реферат – компилативен по принцип, с ниска степен на научна стойност и съставен изцяло на базата на готови материали, понякога представлява рефериране на текст, по своята същност е преразказ с елементи на разсъждение. Обем: 3 – 100 стр. • Доклад – твърде подобен на реферата, но обичайно има и презентационни функции, при него задължително се формулират изводи. Понякога отразява дадено положение в определен отрасъл, предприятие, сфера и т.н. Има и аналитични доклади. Обем: 3 – 100 стр. • Курсова работа – има аналитичен характер, с по-висока степен на трудоемкост от реферата и доклада, има ясно изразена структура, задължително се изготвя с използвана литература. Може да включва ЕСИ (емпирично социологическо изследване), анализи, презентации. Обем: 5 – 50 стр. и повече. • Курсов проект – има аналитичен характер, характерен е за технически университети, има проектна част, в икономическите ВУЗ-ове може да включва изследване. Дори някои преподаватели терминологично го объркват с курсовата работа. В нея се работи по проблем. Обем: 5 – 50 стр. • Казус – по същество е решаване на конкретен проблем, често обаче представлява есе или курсова работа, може да представлява задача или няколко задачи. Изключително аналитичен и сложен за изпълнение. Прилага се в НБУ, Свищовската академия и СДК на УНСС. Изисква творчество. Обем: 5 – 50 стр. • Презентация – на програма Пауър Пойнт или в PDF формат, с различен обем, понякога са самостоятелни материали, друг път имат обслужващи функции към курсови, дипломни работи, проекти и т.н., с различен обем и сложност. Не са аналитични, но са трудоемки и изискват творчески умения. • Дипломна работа /бакалавърска теза/ – по обща тема, на базата на неголям набор източници, с ясно откроена структура, библиография и използвана литература, има теоретична и практическа част, понякога има и глава за изводи и препоръки. Само отчасти е аналитична, в огромната си част е компилативна. Обем: 50 – 100 стр. • Дипломен проект – създава се на базата на специфично задание с определени стойности, характерен за техническите университети, с висока степен на техническа сложност, задължително включва проектна част – чертежи, модели, табла, макети и други. Аналитичен. Строги рамки, често не изисква творчество. Обем: 50 – 150 стр. • Магистърска теза – по конкретен проблем, по-малка по обем от бакалавърската теза, но с по-високо нива на научен принос, изцяло аналитична. Изисква творчество. Обем – 40- 60 стр.

• Докторантска теза /докторантура/ – висока степен на аналитичност и творчество, голям обем на самата работа и на събраните материали, задължителен подробен научен апарат, изследване, публикации. Обем: 200-300 стр. Научен апарат – бележки под линия във вид: фамилия, име, заглавие, изд., град, година, том, стр.; ред. Същото трябва да е изведено като подроб-на библиография.

На адрес blog.ariman.info можете да прочетете повече информация за това как се пише и защитава дипломна работа в България.

HTML Version:

Text Version:

Обща класификация на писмените работи, изготвяни за българските университети.

Article Url: