Основни подхода при изследване същността на туристическия продукт

При първия понятието обозначава механична съвкупност от или само отделни услуги или услуги и стоки. При втория подход в понятието се включват не само услугите и стоките, но и свързаните с тях елементи, дейности и условия. Приема се, че туристическия продукт е своеобразна смес от материални и нематериални блага предоставени на туриста във връзка с неговото пътуване и пребиваване, както и всичко онова, което прави възможно туристическото потребление. Третият подход се основава на постановката, че субектът в туризма не може да удовлетвори потребностите си с различните услуги и стоки, а само при наличието на комбинация от такива и то в конкретна обстановка. Най-популярното определение за туристически продукт е, че той представлява конкретна съвкупност от потребителски стойности предназначени да задоволяват определен вид туристическо търсене. Туристическият продукт е резултат от туристическата индустрия и представлява разнородна съвкупност включваща осигурените и ползвани от страна на туристите развлечения, услуги от комунално-битово естество, подслон, храна и транспорт както и много други блага, които са привидно безплатни, но много често са причината и целта за осъществяване на туристическо пътуване.