Пречистване на производствени води от хранително-вкусовата промишленост

През последните години, когато икономиката процъфтяваше, много предприятия бяха построени, много фирми открити и започнаха работа. Повечето от тях бяха в сектора на промишлеността. И съвсем нормално те имат и вторични отпадъци от своята продукция, в частност замърсени води от производството на различната продукция. Как например пречистват своите отпадни води предприятията в хранително-вкусовата промишленост?
Много от предприятията, построени в по-далечни времена, задължително подлежи на модернизация относно своята пречиствателна станция. Всяко едно от тези предприятия разполагат с внедрени технологии от световно равнище за пречистване на отпадни води, което от една страна повишават ефективността на производството, но от друга рязко се увеличава въздействието им върху околната среда.
Изискванията, на които трябва да отговарят този тип съоръжения са много строги, за да се предотврати замърсяване от отпадни води и тяхното съдържание. Средствата за пречистване на води трябва да имат висока ефективност, ниско енергопотребление, максимална автоматизация с цел снижаване на вмешателства от страна на обслужващия персонал в процеса на пречистване, минимален брой на обслужващия персонал, минимално количество на генерираните отпадъци.
Причинителите на замърсяване в хранително-вкусовата промишленост са отпадъчните води, получаващи се от различните процеси на измиване на опаковки, технологично оборудване, мощности, измиване на цистерни, превозващи продукти, като мляко например, почистване на технологични зали и помещения. В резултат на тези дейности във водата, която се ползва остават остатъци от измиващи разтвори, различни спомагателни вещества, като смазочни материали, дезиндектанти и др. Има няколко метода за пречистване на отпадъчните води в хранително-вкусовата промишленост. Един от тях е аеробния метод. Той се характеризира с това, че в процеса на прочистването на производствените води, се използва кислород на водните биоценози. Кислородът се използва, за да се окислят съдържащите се във водата замърсители по пътя на получаването на минерални съединения и биомаса.