Принципи на производство на биогаз

Един нов вид гориво се появява на промишленият пазар, който може да бъде в голяма полза на човечеството и в същото време да предотврати замърсяванията. Това е т.нар. биогаз, който всъщност представлява горим газ, много близък по химичен състав с природния газ. Известен е и като блатен газ, но когато се получава в природата. Хората могат да го добиват чрез специална технология. Това, от което се различава биогаза от природния е в относителния дял на метана. Например в природния газ метана е около 95-97%, докато за биогаза относителният дял на метана е 50-75%, което обуславя и неговата по-ниска калоричност. Биогазът е без цвят и мирис и освен метан съдържа още въглероден диоксид, азот, амоняк, серен диоксид, сероводород, и водород в зависимост от използваната суровина.

Много голямо негово предимство е това, че биогаз може да се използва като гориво за производство на електроенергия, топлина или пара, и дори като незаменимо автомобилно гориво. Което поставя край на непрестанният недостиг на петрол. А използването му пък редуцира вредните емисии, които се изхвърлят в атмосферата.

Как се произвежда биогаз? Самият процес на производство на този газ включва използването на определени бактерии, които да разградят органичната материя в среда, която е безкислородна. В химическите среди този процес си има точно наименование – анаеробно разлагане. По време на процеса бива обработвана органична материя, която идва от отпадъци на редица промишлености, които освен, че биха замърсили природата не са нужни по никакъв начин. Освен това от преработката и разлагането се отделя и метан, който се причислява към възобновяемите енергийни източници.

Технологиите, по които се получава биогаз се използват предимно за стабилизирането на първични и вторични утайки от пречиствателните станции за пречистване на отпадни води от различни промишлености.