Регистриране и осчетоводяване на свободна професия

Този свят не е създаден по трудов договор.

Сътворителят е бил free lancer ? творец на свободна практика.

Свободните професии ви­наги са били облагодетелствани – във всяко общество, във всяка ико­номика. И докато свят светува, те ще бъдат галеници на съдбата (и на данъчното облагане) – защото те движат икономиката, те правят живота, те измислят света.

Днес те пишат и софтуера.

В последно време услугите, които се предлагат от свободни професии нараснаха.

И самото име придоби по-голяма известност, особено с навлизането на чуждоезичния му еквивалент – free lancer – младите хора го ползват свободно.

Кризата ни натиска за ефективност на труда, а при упражняващите свобод­ни професии тя е доста висока. Защото:

–  изпълнителите сами организират своята работа,

–  те добре познават целия процес на изпълнение и не е проблем да го оптимизират,

–  отговорността, която поемат за изпълнението, неизбежно повишава качество­то на работа им.

От друга страна, спадът на поръчките в кризата разшири обхвата и ползването на услуги от упражняващи свободни професии.

Регистрирането на свободна професия е израстване ? изпълнителят пое­ма цялата отговорност за себе си, за работата си и за своите доходи. Превръща се в самостоятелна икономическа единица.

Каква работа може да бъде извършвана като свободна професия?

Най-краткият отговор е: почти всяка, в която има някаква доза специализация, някаква степен на професионализъм.

На свободна практика може да работи и известен художник, и обикновен плоч­каджия. Няма ограничения. Нормално е архитектите да работят като свободни про­фесии, но и всеки дизайнер или фотограф има право на това.

Ще се опитам да изредя някои от специалностите, за които се сещам:

поети, писатели, художници, артисти, архитекти,

но и всеки:

фотограф, керамик, журналист, производител на сувенири, дизайнер на сайтове, адвокат, застрахователен агент, брокер на недвижими имоти, зъбо­лекар, счетоводител, консултант, певец, музикант, собственик на студио (за не­що), застрахователен агент, издател на книги и списания, футболен съдия, готвач…

и т.н.

Какъв документ е необходим за регистрация на свободна професия?

Документът може да бъде:

1. диплома за висше образование;

2. диплома за средно образование;

3. удостоверение или сертификат за завършен професионален курс.

Още в: http://redor.bg