Сторакт БГ съвместно Me

През май 2007 г. българската логистична компания „Фреш Лоджик”  възложи на световния лидер в производството на стелажни системи- испанската компания МЕКАЛУКС и на техния официален представител за България СТОРАКТ БГ проектирането и реализацията на най-големия напълно автоматизиран център на Балканския полуостров. СТОРАКТ БГ е лидер в стелажните системи www.storactbg.com

Логистичният център се намира в Пловдив и се състои от:
– два автоматизирани склада с двойна дълбочина на стелажите, обслужвани от 7 броя трансманипулатори и съответните конвейерни системи с капацитет от общо 14 826 бр. палетни места; – предскладови зони, използвани за извършване на товаро-разтоварни дейности; – офис сграда;

– тир-паркинг, осигуряващ възможността за непрекъснат товаропоток.

С двата си склада наречени първоначално „Склад готова продукция” (охладени продукти) и „Склад суровини” (замразени продукти) целите на компанията са да обслужва производствените нужди на „БЕЛЛА България”, но поставяйки си същевременно и основната задача да се превърнат в предпочитан партньор на производители, доставчици и търговци, благодарение на иновативните и гъвкави решения за управление на техните вериги от доставки.

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРЕКТЕРИСТИКИ НА „СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ”
–    интересно конструктивно решение с „Picking” тунели, вградени в конструкцията и разположени по цялата дължина на склада. Те позволяват бърза обработка на поръчките, без да е необходимо палетите да напускат склада. По този начин има достъп до всички артикули, заредени в склада, което се контролира от софтуерното приложение на МЕКАЛУКС, разработено за „Фреш Лоджик”;
–    температурен режим при 0 градуса по Целзий, което позволява работата на хора в „Picking” тунелите; –    готовите палети със съдържание от миксирани артикули се извеждат от склада с помощта на два асансьора, които ги предават на поредица от конвейери в зоната за експедиция

–    в зоната за експедиция е реализирана гравитационна система от 17 линии. Те поемат палетите от конвейерите, които са сортирани в отделните линии отговарящи за съответен камион, който ще изпълни поръчките по оптимизирани маршрути;

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА „СКЛАД СУРОВИНИ” –    температурен режим -20 градуса по Целзий. При наличието на малко хладилни бази в страната, компанията „Фреш Лоджик” предлагат в момента на пазара 10 164 бр. палетни места на своите клиенти.

–    Използването на софтуер за управление на складовите наличности позволява оптимизиране на наличното пространство от палетни позиции, както и проследяването на запаси с изтичащ срок на годност. Софтуерът генерира справки към крайните клиенти, което води до повишено качество при тяхното информационно обслужване;

За да въведем читателя в света на автоматизираните решения трябва да подчертаем някои основни фази, през които преминава реализацията на един такъв проект, а именно: –    дефиниране на конкретните нужди за изграждането на такъв склад; –    анализ на данните, които „обличат” в икономически показатели необходимостта от автоматизация; –    определяне на възможните решения, съпроводени от сравнителен анализ по между им

–    изготвяне на проектна документация и реализация на избраното решение;

Когато „Фреш Лоджик” се обърнаха към СТОРАКТ БГ и МЕКАЛУКС, бяха преминали през първите три фази, чрез използването на консултански услуги на компании от Австрия, с помощта на които бе избрано подходящото решение.
МЕКАЛУКС получи възможността да направи проверка на избрания вариант, а на СТОРАКТ БГ, като техен изключителен представител за България и основен подизпълнител й бе възложена ключовата четвърта фаза- реализация на проекта. Проектът бе изпълнен с екип от над 50 специалисти и монтажници от СТОРАКТ БГ и супервайзори от МЕКАЛУКС. За целта част от екипа на СТОРАКТ БГ премина едномесечно обучение при работа на подобни проекти в Испания.

След подписване на договора МЕКАЛУКС изготвиха пълна проектна документация, по която бе извършен монтажа и стартирането на експлоатационните процеси, с помощта на софтуери за управление на машините и процесите за получаване на поръчките, както и тяхното пускане в изпълнение.

При реализацията на проект за автоматизирано решение на склад, можем да поставим важните конструктивни дейности в няколко отделни групи: –    изграждане на фундаментна плоча; –    изграждане на самоносещата метална конструкция на склада; –    изграждане на трансманипулаторите и конвейрните системи;

–    допълнителни строително-монтажни работи;

Фундаментната плоча е най-важният конструктивен елемент от инсталацията, нейната цел е да осигури стабилна основа, която ще понесе усилията и товарите, попадащи в нея от всички компоненти на самоносещата конструкция, която се изгражда върху нея. Ключов момент при изчисляване на фундаментната плоча е предварителното геофизично проучване на почвата, върху която ще бъде излята  тя. Плочата се изчислява като функция от усилията, които поема, в следствие на което се определят класа на бетона, начина й на армиране, нивелирането и до ±1,5 мм, гладкостта на повърхността й, местата на връзките в дренажните системи и др. Самоносещата конструкция е основна структура, формирана от стелажните рамки и греди, за които не е необходима сграда, в която да бъдат поместени. Самата тя е калкулирана съгласно действащите национални и европейски нормативни документи- за определяне на външните въздействия, за изчисляване на метални конструкции, за сгради и съоражения в земетръсни райони. При изчислението й се вземат предвид товарите, които ще бъдат складирани в нея, собствено тегло на конструкцията, външни въздействия като вятър, сняг, земетръс и др. Използвайки мощни софтуерни програми при различни изчислителни алгоритми- МЕКАЛУКС, основавайки се на опита, който има като международна компания предостави подробно техническо решение, което бе представено пред съответните регулативни органи.

Трябва да отбележим факта, че решението на МЕКАЛУКС бе съобразено с действащите на територията на гр.Пловдив сеизмични условия, които попадат в една от най-неблагоприятните зони за сеизмично райониране в страната и Европа като цяло.

Реализирането на проекта започна със „Склад готова продукция” през септември 2007 г. За поставяне на началото на изграждане на самоносещата конструкция, бе необходимо да бъде осигурен фронт за работа, а именно готова фундаментна плоча с размерите на склада. След като на СТОРАКТ БГ бе даден фронт за работа с напълно готова фундаментна плоча, набрала съответната якост, започнаха монтажните работи. Върху фундаментната плоча бе разчертана ортогонална мрежа, която дефинира местата на планките, а те самите послужиха за опорни точки на металната констукция на склада. Планките бяха анкерирани към пода и започна по етапното изграждане. За извършване на качествен монтаж, фундаментната плоча се използваше за строителна площадка, в рамките на която се изграждаха предварително отделни модулни клетки. С оглед височината от 16,72 м на „Склад готова продукция”, за вдигането на готовите модулни клетки бе използван мобилен кран, чието местоположение следваше хода на развитие на проекта. В рамките на четири месеца СТОРАКТ БГ приключи монтажа на металната конструкция на „Склад готова продукция”. В последните дни на изтичащата 2007 г., екипът на СТОРАКТ БГ приключи с монтажа на конзолите, върху които „лягат” столиците по фасадата на самоносещата конструкция, за които става захващането на ограждащите панели. Поради климатичните условия в този период на годината, изграждането на „Склад суровини” започна през февруари 2008 г. С оглед височината на този склад от 26,65 м, бе монтиран стационарен кран с дължина на стрелата покриваща 2/3 от площта. Поради височината на този склад се наложи монтирането на стелажните модули да бъде разделен на две части- от кота 0 до +12,70 м и от 12,70 м до 24,20 м.След всяко изграждане на четири последователни стелажни реда се поставяше съответния модул от покривната конструкция.

След извършения вътрешен контрол върху организацията на работа на СТОРАКТ БГ бе взето решение да се увеличи състава на работния екип, който бе разделен на под-звена, отговорни за определен вид дейност по проекта. Това позволи работата в синхрон с наложения времеви график, което доведе до завършване на монтажа на металната конструкция в края на юли 2008 г.

През март 2008 г., паралелно с монтажа на конструкцията на „Склад суровини”  започна асемблирането на механичната част (поставяне на трансманипулатори и конвейери) за „Склад готова продукция”, което приключи в рамките на юли 2008 г. През септември 2008 г. започна асемблирането на механичната част на „Склад суровини”. Междувременно МЕКАЛУКС започна тестването на системата на „Склад готова продукция”, както и имплементирането на разработения софтуер за управление на складовите наличности.

Пълната експлоатация на „Склад готова продукция” започна през феврурари 2009 г. В същия момент започна тестването на „Склад суровини”, който с днешна дата е готов за експлоатация.

Монтажните дейности, извършени от СТОРАКТ БГ включваха в себе си: асемблиране на стелажните конструкции; асемблиране на механичната част (всички машини участващи в автоматизацията- трансманипулатори и конвейери); поставяне на ел. таблата за управление и направа на съответните връзки между тях.

МЕКАЛУКС управляваше проекта през целия процес на изграждане и пускане в експлоатация, с цел отговорното му изпълнение по отношение на: заложените технически спецификации и срокове; пълен контрол на доставените материали, необходими за съответната фаза от монтажа; предварително съгласуване на всяко изменение и отстраняване на несъответствията с всички участващи страни при строително-монтажните дейности; координиране на процесите по отделните фази от монтажа.

„С днешна дата компанията „Фреш Лоджик” е готова да предложи пълния пакет от логистични услуги за външни клиенти, свързани със съхранението и транспортирането на охладени и замразени храни. Ето какво споделя с нас управителя на „Фреш Лоджик”, г-н Станимир Жеков: „Складът за охладени продукти оправда високите ни очаквания и изпълнява функциите, за които е предназначен. Високите технологии и организация, които внедрихме, работят отлично, така както бяха планирани.

Хладилната база има гъвкава схема на работа. Доставките могат да се правят с транспорт на клиента, с автомобили на базата или в комбинация. Не се ограничаваме в работата си, смятаме че това е един плюс в бизнеса. Ние имаме амбиция и вярваме, че трябва да можем да предложим всичко, от което се нуждае клиента.”

В заключение можем да добавим, че когато поставяш рекорди, започваш да въвеждаш нови стандарти, които стават задължителни за професионалната област, в която влагаш амбициите си.

Повече информация относно последните тенденции в складовото оборудване може да намерите на сайта на компанията СТОРАКТ БГ www.storactbg.com .

HTML Version:

Text Version:

Сторакт БГ съвместно Me

Article Url: