Стратегия по отношение на еко и био интегриган туристически продукт

Европейският съюз е най-важният пазар за международния туризъм на България. Общия брой туристи посетили нашата страна за 2006 година е 3 531 567, факт, който красноречиво говори за огромната роля и за благоприятните тенденции за развитие в сектора Туризъм като отрасъл с приоритетно и стратегическо значение за популярността и конкурентноспособността на България, както и приоритет за развитие на икономиката и туризма като основен отрасъл за страната. Нужни са големи инвестиции, държавна подкрепа и редица структурни и организационни въпроси, които трябва да се решат, за да може туристическият отрасъл да стане с международно значение и полза. Регионалната политика на Европейския съюз предвижда стимулиране на приоритетните отрасли. Българското правителство определя туризмът като приоритетен отрасъл с важно икономическо и социално значение. Туризмът осигурява пряко и косвено над 400 хил. работни места и е водещ отрасъл в българската икономика. Туристическият бизнес осигурява около 13% от брутния вътрешен продукт. Той има голямо значение за състоянието на платежния баланс на страната с осигуряването на три милиарда и двеста милиона долара през 2006г. и с очакваните милиард и половина долара от международен туризъм в рамките на настоящата 2007 година. Броят на очакваните туристи ­ около 3 млн за 2007г., наистина е респектиращ, особено на фона на затрудненията, които световната икономика изпитва в момента, и на стагнацията на основните туристически пазари.

Дефинирането на силните и слабите страни на инвестиционната среда дава обосновката за приемането на промени в политиката и нормативната рамка. Освен настоящото състояние, анализът на туристическия сектор и индустрия с оглед търсене на основи за развитието му в средносрочен и оперативен план (на традиционни и алтернативни форми на туризъм), взема предвид и потенциалните промени в средата – възможностите и заплахите – които ще повлияят на бъдещата конкурентоспособност в сферата на туристическото предлагане на България.

Съвременните тенденции в развитието на туризма, и в частност на алтернативния туризъм, извеждат на преден план изискването за устойчивото му развитие, т.е. за такова развитие, което максимално да удовлетворява потребностите и изискванията на туристите, като същевременно в най-висока степен запазва и поддържа равновесието в екологичните и социални системи. За постигането на тази цел е необходимо да се направи целесъобразно разделение на туристическия продукт. Това в най-голяма степен се отнася до слабо усвоените райони и селища, които преди да се насочат към интензивно развитие на туризма и допълнителни (алтернативни) негови форми, трябва да си изяснят своето предназначение: с какви ресурси разполагат, развитието на кои видове туризъм благоприятстват тези ресурси и какъв капацитет на материално-техническата база трябва да се изгради и поддържа, за да се постигне устойчиво развитие на туризма. В рамките на реалното присъединяване на България в ЕС, факт от началото на 2007 година, възможностите й като европейска страна с древно минали, уникално културно наследство и богат културен живот атрактивно трябва да се популяризират и рекламират още по-активно. През последните две-три години в страната се наблюдава процес на зараждане на сериозен и стабилен вътрешен туристически пазар, основаващ се на класическите принципи на предлагането и търсенето, а паралелно с това и на обособяването на някои ниши в него, включително на екотуризма.

Преодоляването на дългогодишната нагласа у европейските туристи, че България предлага предимно морска и зимна ваканция, предполага активна и точна информация в публичното пространство за възможностите на страната ни в алтернативния и в частност – в екологичния и био туризъм.