Счетоводно отчитане на амортизацията

Законовото регламентиране на счетоводното отчитане на амортизацията на данъчните амортизируеми активи (ДМА) е направено в Национален Счетоводен Стандарт 4 от НСФОМСП. Стремейки се да отчитат счетоводно амортизациите, фирмите изготвят амортизационен план и амортизационен политика. Всеки амортизационен план следва да съдържа следната минимална информация за всеки един актив:

 • Инвентарен номер
 • Дата на влизане в експлоатация
 • Наименование
 • Дата на придобиване
 • Отчетна стойност
 • Избран метод за амортизация
 • Амортизационна норма (годишна)
 • Амортизационна квота годишна и по месеци
 • Балансова стойност на актива

Според отделните амортизационни планове, за всеки един данъчен амортизируем актив се съставя генерален амортизационен план за периода на отчитане за всички амортизируеми дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, съдържайки следното съдържание:

 • номер на групата;
 • номер по ред;
 • инвентарен номер на актива;
 • наименование;
 • годишна амортизационна квота ;
 • отчетна стойност на актива.

Article Source