Състояние на туристическите продукти в България

Върху състоянието на туристическите продукти в България оказват въздействие комплекс от фактори, повечето от които действат във всички фази на проектирането, създаването, оценяването и контрола му. Те се различават по степен на обхват и действие, но тяхното познаване предоставя възможност за моделиране на качеството в желаната посока. Факторите, свързани с ролята на субектите обхващат правилен подбор на кадрите, тяхната ориентация и подготовка, наличието на фирмена философия, социално-психологически климат, възможности за стимулиране и професионално израстване, създаване на умения да се работи в екип за постигане на общи цели и др. Има фактори, които са неподвластни на създателя на туристическия продукт. Това са общото социално-икономическо развитите в страната, политическа стабилност и сигурност, национална политика и международно сътрудничество в областта на туризма, традициите и модата, природните и антропогенни ресурси със своите количествени и качествени характеристики. При развитието на съвременния туризъм от основно значение се явяват прилагането на постиженията на научно-техническия процес – нови компютърни технологии и микроелектроника

Проблемът за осигуряване определено ниво на качество придобива особена важност напоследък, с интернационализацията на туристическата дейност и по-специално с развитието на многонационални хотелски комплекси когато такава компания разширява дейността си, нейните фирмени стратегии ще трябва да отчетат, че дейността им се извършва в далеч по-разнообразен комплекс от условия и породените от тях нови фактори не трябва да влияят на нейния продукт, с които потребителите я свързват в своите представи Цялостният мениджмънт по въпросите на качеството набляга на широкия обмен на информация между всички нива на компанията, както и на възможността всички служители да бъдат целенасочено въвлечени в създаването на качествен продукт. В същото време трябва да се отчита качеството на продукта на конкуренцията. От своя страна потребителите обръщат все по-голямо внимание на съответствието между качество и цена. В този смисъл те имат своето място и роля, които се изразяват в определени изисквания, т.е. точно определен начин и изисквания за производството на даден продукт или извършването на

определена услуга.