Увреждания на здравето при употреба на козметични средства и синтетични миещи вещества

При неправилната употреба на козметичните средства могат да възникнат усложнения, които се изразяват в развитие на контактни дерматити (токсични, алергични и фотоалергични), поява на контактно акне или промени в пигментацията, токсични увреждания на косата и ноктите, както и общорезорбтивни явления на дермална интоксикация, влияние върху репродукцията и поява на кожни карциноми.
Възможните увреждания на здравето при употреба на козметични средства се обуславят от различни фактори, от които по-значителни са следните: в състава на продукта може да е вложено вещество с недостатъчно проучена токсичност; използваните терапевтични агенти или биологично активни вещества могат да имат странични ефекти; при неподходящо съхранение, свързано с изтекъл срок на годност или с недостатъчно консервиране, продуктът може да се разпадне, при което да се получат вредни вещества.

Синтетичните миещи вещества (СМВ) намират все по-широко приложение в бита на хората. Те са пълноценни заместители на сапуна и в сравнение с него имат редица преимущества: измиват и изпират при по-ниски температури и за по-кратко време, някои от тях имат дезинфекционни свойства и пр. Основните суровини за производство на СМВ са повърхностно активните вещества (ПАВ), които се получават от нефтопродукти. Разтворени, макар и в малки количества, тези съединения се съсредоточават на граничната повърхност между фазите и могат силно да изменят свойствата на средата, в която са разтворени.
Поради външното приложение на синтетичните перилни и миещи средства човешкият организъм реагира на тяхното неблагоприятно въздействие главно чрез кожата и нейните придатъци, като пораженията са предимно от локален характер и по-рядко се засяга общото здравословно състояние. Те се изразяват най-вече в кожнодразнещо действие, дразнещо действие на очите, кожно сенсибилизиращо действие. За да избегнем неблагоприятното въздействие на тези вещества е препоръчително да се използваме лични предпазни средства – ръкавици.

HTML Version:

Text Version:

Красотата и чистотата могат да бъдат вредни

Article Url: