elearning, електронни обучения, електронно обучение, e-learning

Във време на икономическа криза много от работодателите са поставени в условията на непрекъснато съкращаване на разходите си. Един от първите разходи които е очевиден и лесно съкратим това е обучението на служителите. В такава ситуация работодателя поставя на първо място собственото си оцеляваме преди всичко останало.

Не трябва да се забравя обаче, че именно това е идеалния момент  за обучение на служителите ви. Ще се запитате защо ли? Отговора е много прост, по време на криза единствения неизчерпаем ресурс с които организацията разполага това са добре подготвените и обучени служители. Именно те са хората, които могат да преодолеят новите предизвикателства отправени ви от пазара и да ви изведат отново на върха. Макар и привидно излишен разход без особени последствия от съкращаването му за оперативната работа на фирмата ви, обучението на персонала е от изключителна важност за оцеляването и развитието на вашия бизнес.

С непрекъснатото развитие на техническия прогрес и променливата пазарна конюнктура от съвременния служител се очаква да знае и може повече, да придобива и обогатява бързо и качествено своите знания и умения. Естествения избор за задоволяването на тези потребности е електронното обучение.

От няколко години и в България се заговори за тази нова интерактивна форма на обучение. Електронното обучение или “elearning” е форма на обучение, която се отъждествява с предаване на знанието по електронен път. Според едно последно проучване сред българските работодатели все повече фирми и организации се възползват от тази нова възможност за обучение на персонала си. Веднъж запознали се с електронното обучение служителите в тези фирми го приемат за нещо естествено и неотменимо.

В своята същност електронното обучение представлява симулация на реална ситуация. Вашите служители сами могат да избират начина си на действие, за да постигнат зададените цели. Така те преминават през различни нива и предварително организирани тематични курсове.

Чрез използването на електронно обучение служителите ви получават възможността сами да определят темпото си на учене, времето, мястото и продължителността на учене. Платформите за електронно обучение са изключително гъвкави и позволяват използването на индивидуални настройки и промени свързани с персоналните изисквани на организацията и спецификата на курса на обучение.

С помощта на електронното обучение вие вече можете да организирате и поднесете на своите служители по един нов и вълнуващ начин своето обучение. Elearning платформите ви позволяват влагане на различни типове файлове в курсовете ви за обучение, като се започне от стандартния офис пакет и се стигне до влагането на анимация, видео и музикални файлове. Благодарение на интерактивността и различния тип съдържание вашето обучение способства за повишаване способността на концентрация, възприемане и запаметяване сред вашите служители. Доказано е че чрез електронното обучение се възприема до 50 % по-бързо и трайно в сравнение с всички останали известни ни форми на обучение и тренинги. Това е така защото при електронното обучение ние възприемаме чрез виждане, правене и слушане.

Благодарение на това гъвкаво тренинг решение, за всяка организация може да се разработят специфични обучения, които да отговорят детайлно на нуждите и изискванията и. Elearning платформата позволява обучението на големи групи хора и индивидуалното им оценяване по предварително зададени критерии. Обучението е постъпково, интензитета и сложността му се определят в зависимост от конкретните нужди на потребителите.

·        Едно от ключовите предимства на електронното обучение е по-ниската цена на обучението – по данни на “Cedar Group” един elearning курс струва средно  50 % по-малко, отколкото неговият традиционен аналог. Това обяснява защо все повече фирми и организации в световен мащаб избират тази форма на обучение при повишаване квалификацията на своя персонал;

·        С Онлайн обучението вие давате възможност на своя персонал да изгради и ценни личностни качества. Самостоятелност, отговорност, организираност, способност за реална оценка и вземане на адекватни решения – все необходими качества за да можете да разчитате на служителите си в трудни временна;

·        Друго важно предимство на Онлайн обучението е неговата висока ефективност;

·        При използването на система за Elearning ще можете бързо и лесно да актуализирате всяка част от вашите обучения без особени усилия. Ще получите възможността да интегрирате реални казуси от вашата практика в своите обучения и да проследите как всеки отделен служител се е справил с тях;

·        Електронното обучение дава възможност на вашите служители да придобиват нови знания, умения и нагласи без да се откъсват от работния процес. Обучението се извършва от всяко място и по всяко време. Така ще можете да оптимизирате  разходите си за командировки, пътувания, тренери и хотелско настаняване;

·        Чрез Онлайн обучението ще можете да наложите унифициран корпоративен стандарт и фирмена култура сред вашите служители;

·        Elearning  платформите ви дават свободата да обучавате неограничен брой служители;

·        Територалната отдалеченост също отпада като ограничение, защото за да ползват електроните обучения вашите служители имат нужда само от компютър и интернет връзка;

·        Вече не е нужно да закупувате скъпа визуализираща техника (мултимедиини проектори и флип чартове) и наемате скъпи конфернетни зали и помещения;

·        С помоща на системата за Електронно обучение вие ще можете да проверите до каква степен са усвоени новите знания чрез различни тестове и казуси за самостоятелно решаване;

·        Наличието на свободна комуникация – (форуми, чатове и анкети) между участниците в рамките на Elearning портала ви дава ценна обратна връзка както за това до колко обучението им е било полезно, така също и ценни насоки за бъдещи подобрения;

·        Друго сериозно предимство е, че при Elearning всички нови знания се излагат в логична последователност – по този начин се елиминира субективното отношение на обучителя към различните групи обучавани, както и различните версии от различни тренери на една и съща информация;

·        Не е за пренебрегване и фактът, че с помощта на Elearning персонала ви може да продължи своето обучение на практика през целия си живот. Да продължава да се развива в своята професионална област, да придобива нови знания, умения и нагласи които да му помагат в кариерното му израстване в организацията.

Приложението на електронното обучение е изключително широко, от усвояването на специфични технически компетенции до корпоративни и фирмени обучения.

С помощта на кратък пример ще разгледаме възможностите които ни дава едно традиционно обучение и неговия електронен еквивалент.

Мениджър Човешки ресурси в търговска организация ”X”е изправен пред труден избор. От него се очаква да намали бюджета на отдела си в частта Обучение. Същевременно организацията притежава силно развита търговска мрежа в цялата страна, а дейността и е много динамична поради множеството продуктов асортимент които се предлага в дистрибуционата и мрежа. Предстои въвеждането на нов продукт и всички налични средства и усилия на организация “X” са насочени към изграждането и утвърждаването на новата марка. От всички служители в компанията се очаква да дадат всичко от себе си за да може този проект да приключи успешно и осигури на фирмата сериозно конкурентно предимство. За да може тази цел да бъде постигната служителите които имат пряк досег с клиенти трябва много добре да познават новия продукт и неговите предимства за да могат да го продават успешно на крайните потребители.

От Мениджъра Човешки ресурси се очаква да съдейства изцяло с обучението на служителите, но едновременно с това той разполага със силно ограничен бюджет, който не е достатъчен за изпълнението на поставените цели. Поради географската отдалеченост на търговските обекти един от друг алтернативите за обучение се свеждат до три варианта.

Вариант 1 – всички служители пряко ангажирани с продажбите в търговската организация преминават постъпково групово обучение в централния офис на компанията.

Предимства:

 • за сравнително кратък период от време всички за които е предназначено обучението могат да бъдат запознати с него.

Недостатъците:

 • временно се увеличава натовареността в търговските обекти, поради обучението на служителите – по големи опашки и по-бавно обслужване на клиентите.
 • ангажира се помещение за провеждане на обучението както и съответната ресурсна обезпеченост за нормалното му провеждане.
 • изплащат се командировъчни и хотелско настаняване на всички участници.

Вариант 2 – мобилен екип от тренери от отдел Човешки ресурси обучава служителите по места.

Предимства:

 • силно редуциране на разходите за командировки, хотелско настаняване и ресурсната обезпеченост за провеждане на обучението.

Недостатъците:

 • дълги и изтощителни командировки за мобилния екип.
 • ефективността на обучението е много ниска, защото времевия период на неговото провеждане се увеличава. По този начин се губи конкурентното предимство за налагането на новия продукт на пазара.

Вариант 3 – въвежда се система за електронно обучение в търговската организация.

Предимства:

 • практически липсват разходите за командировки, хотели, зали, тренери и визуализираща.техника.
 • едновременно обучение на всички служители.
 • висока ефективност и навременна обратна връзка за резултата от обучението.
 • лесна актуализация на включената информация в курса на обучение.
 • обучението може да се провежда многократно без други разходи за организацията.
 • в рамките на портала за електронно обучение и конкретния курс всички участници могат мигновено и свободно да изразят мнението си по даден проблем, да го обсъдят и стигнат до общо решение ако обучението го изисква.
 • обучението се провежда без служителите да бъдат откъсвани от работния процес и нямаме нарушаване в работния ритъм и обслужването на клиентите.
 • липсва времевото и териториално ограничение при провеждане на обучението.
 • новите знания се усвояват много лесно защото се придобиват в интерактивна среда – (прочети, виж, направи).

В България една от малкото компании които предлагат електронно обучение на своите клиенти е консултантска къща “Знам и Мога” – www.znamimoga.net.

Повече информация за електронните обучения можете да откриете и на: www.presentation.znamimoga.net.

За допълнителни въпроси и дискусии по темата моля да се свържете с нас или да посетите блога ни за електронно обучение: www.elearningbg.wordpress.com.