Бартер – същност и данъчно третиране

Същност на бартера

За­мя­на­та е ком­пен­са­тор­на сдел­ка, из­вес­т­на още ка­то бар­тер.  Ха­рак­терно­ за барте­ра е на­ту­рал­на­та вза­им­на прес­та­ция, въп­ре­ки че мо­же да бъ­де уго­ва­ря­но и доп­ла­ща­не на ед­на от стра­ни­те. Или казано по друг начин, замяна (бартера) е сделка, при която страните се уговарят да прехвърлят собствеността на стока (услуга) или актив срещу получаването на друга стока (услуга) или актив.

Нор­ма­тив­но за­мя­на­та е уре­де­на в чл. 223 от За­ко­на за за­дъл­жени­я­та и договорите (ЗЗД), спо­ред кой­то все­ки от за­ме­ни­те­ли­те се счи­та за про­да­вач на то­ва, ко­е­то да­ва, и за ку­пу­вач на то­ва, ко­е­то по­лу­ча­ва.

Оценяване при бартера

В сче­то­вод­но от­но­ше­ние за­мя­на­та е пред­мет на § 24 и следв. от МСС 16 Имо­ти, ма­ши­ни и съ­о­ръ­же­ния, и на т. 5.1 и 5.2 от НСФОМСП (Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия) 16 Дъл­гот­рай­ни ма­те­ри­ал­ни активи.

Ос­нов­на­та раз­ли­ка меж­ду два­та стан­дар­та се състои в това, че меж­ду­на­род­ни­ят стан­дарт, изразявайки стремежа на Борда по международни счетоводни стандарти да унифицира счетоводните практики, поч­ти изос­та­ви раз­лич­на­та трак­тов­ка на „сходни” и „нес­ход­ни” от глед­на точ­ка на опре­де­ля­не на це­на­та на при­до­би­ва­не на получе­ния ак­тив, ка­то приема прин­цип­но тя да се оп­ре­де­ля по спра­вед­ли­ва стойност.

В МСС се възприема, че като база за оценка на придобит ДМА  чрез бартер може да се използва ба­лан­со­ва­та стой­ност на пре­да­де­ния ак­тив, са­мо ко­га­то се ка­сае за сдел­ка с не­тър­гов­с­ки ха­рак­тер или спра­вед­ли­вата стой­ност на ни­то един от два­та ак­ти­ва не мо­же на­деж­д­но да се оце­ни.

НСФОМСП разграничава сходни и несходни активи, като възприема, че при размяна на несходни активи получения актив се оценява по справедливата му стойност. Последната се определя като справедливата стойност на предадения актив се коригира с всички плащания (входящи или изходящи).

По СС 16 от сис­те­ма­та на На­ци­о­нал­ни­те стан­дар­ти за фи­нан­со­ви от­че­ти на мал­ки и сред­ни пред­п­ри­я­тия (НСФОМСП) съ­що се из­пол­з­ва ба­лан­со­ва стой­ност, но ко­га­то се за­ме­нят сход­ни ак­ти­ви.

В настоящата статия разглеждаме предимно размяната на стоки (активи), но пред предприятията няма поставени ограничения да заменят стоки срещу услуги или услуги срещу услуги. Основните принципи за оценка и признаване на активи, приходи и разходи се прилагат и при този вид сделки.

Данъчно третиране по ЗДДС на бартерни сделки

В Закона за данък върху добавената стойност законодателят е възприел, че сделките, извършвани при условията на бартер (възнаграждението по една доставка се определя в стоки или услуги), са налице две отделни насрещни доставки. При всяка от тях се възприема, че насрещните страни са продавачи на това, което дават и са купувачи на това, което получават.

Данъчното събитие за извършените сделки при условията на бартер настъпва в момента на прехвърляне на собствеността (когато се предоставя стоки) или в момента на извършване на услугата (когато се предоставя услуга). Т.е. данъчното събитие настъпва по общия ред на закона.

С настъпването на данъчното събитие данъкът върху добавената стойност става изискуем, което води до задължението на страните да начислят ДДС. Начисляването на ДДС става като всяка от страните издава фактура за стоката (услугата), която предоставя в срок от 5 дни от датата на данъчното събитие и включва фактурата в дневниците за продажбите и Справка-декларацията по ЗДДС за съответния данъчен период.

Не са редки случаите, при които прехвърлянето на собствеността на стоката или извършването на услугата по двете насрещни доставки не съвпадат във времето т.е. датите на данъчното събитие по двете доставки са различни. При такава ситуация законодателят е въприел да третира първата по време доставка като авансово плащане за насрещно дължимата престация. Тук страните са задължени да документират доставките с две насрещни фактури. Доставчикът на първата по време доставка издава фактура за доставената стока (извършената услуга), а доставчикът по втората доставка издава фактура за получено авансово плащане.
При окончателното извършване на втората по време доставка се издава фактура или дебитно извастие.

Чрез приемането на първата по време насрещна доставка по бартерна сделка за авансово плащане на насрещната й доставка законодателят се съобразява с икономическата същност на самия стопански процес по замяна на стоки и услуги, като същевременно се ограничава възможността за злоупотреби и манипулиране на данъчния резултат по ЗДДС.

Източник:  elvada.com