Европейска стратегия за ключови технологии.

tehnologii-v-industriata

Една милиардна част от метъра – един нанометър (1nm = 10-9 m)е наистина много малка, но с огромен потенциал. През последните години, нанотехнологиите са обект на голямо внимание, както от страна на учените,така и на хора от света на бизнеса. В наномащаб, свойствата на материалите могат да бъдат много по-различни от това, както ги познаваме на макро ниво. Чрез овладяване на тези свойства, учените се надяват да развият по-здрави,по-леки и по-устойчиви материали и изделия с интересни приложения в богата гама от области – от компютри, полупроводници и наноелектрониката до медицината. Нанотехнологиите вече доведоха до изумителни възможности, като създаването на супер здрави и леки материи, диоди – които излъчват светлина, а не топлина, компютърен чип толкова малък, че могат да бъдат поместени 400 на върха на една игла,интелигентни материали, като например превръзка, която може да открие първите признаци на инфекция, са един обещаващи за научни изследвания.

По същия начин, биотехнологиите напредват и преминават редица граници през последните години. Те доведоха до бързо трансформиране на селскостопанския и хранителния сектор и създаването на нови, авангардни био-ресурси и индустрии. Биотехнологични приложения и продукти включват нови селскостопански продукти и практики, нови храни, биоразградима пластмаса, и биогорива.

Оформяне на бъдещето

Био-и нано- технологиите често са наричани „ключови технологии“(KETs), които включват микро и наноелектрониката, фотонни и индустриални биотехнологии. Те имат мултипликационен ефект и спомагат за подобряване на резултатите в другите сектори на икономиката, като информационни и комуникационни технологии (ИКТ), химическа и металообработваща индустрии, автомобилната индустрия, медицината,интеририора, аеронавтика и др.
Решаващо значение за бъдещето благосъстояниеи просперитна ЕСсе основава на възможността за иновации в ключови технологии. Те от своя страна ще бъдат от съществено значение за отговаряне на социалните и екологични предизвикателства.
Като част от усилията си за разработване на стратегия за ключови технологии, Европейската комисия публикува съобщение, озаглавено „Подготовка за нашето бъдеще: разработване на обща стратегия за ключови технологиив ЕС“.Европа се нуждае от силна иновативна политика за набиране на средства, необходими за осигуряване на бъдещета конкурентоспособност и решаване на главните обществени предизвикателства на този век. Във връзка с това Заместник-председателя и Комисар Гюнтер Ферхойген каза:“Водещите нанотехнологии, микро-и наноелектрониката, биотехнологии, нови материали и фотонни, вечеще са в полза и на гражданите.“

Нови граници в научните изследвания

Ключовите технологии обикновено са в рамките на сегашните познания и изискват много инвестиции в основни и високотехнологични изследвания, с цел развитие и внедряване. ЕС инвестира сравнително по-малко в развитието на технологии, в сравнение с основните си съперници. Така напримерв Европейският съюз внедряването нанаучноизследователска и развойна дейност (R&D)е само 25% в индустриалното производство в сравнение с 30% в САЩ, а високотехнологичната производствена мощност в САЩе 50%, а Япония е трипъти по-висока отколкото в Европа. Една от причините за това не е липсата на изследвания, а липсата на прилагане. „ЕС не се възползва ефективно от своите резултативнаучноизследователска и развойна дейност“, се отбелязва в съобщението. „В резултат на това, много скъпоструващи изследвания, както от публични, така и частни източници, предприети в ЕС са реализирани на пазара в други региони“.

Стратегическата визия, посочена в настоящото съобщение, заедно с текущите усилия на ЕС е да се инвестира повече в научно-изследователската и развойна, която ще помогне да се запълнят празнотите в съответните технологии, които ще са от решаващо значение за бъдещата конкурентоспособност на Европа.В съобщението се посочват петте „ключови технологии“, които ще са от решаващо значение за бъдещето на ЕС. Освен нано-и биотехнологиите, свързани с тях: микро-и наноелектрониката включително полупроводници; фотонни, като светодиоди и лазери, както и съвременни материали.

Стратегия и политики

Създаването и развитието на нови технологии изисква политика, която да подпомогне тяхното внедряване в индустрията. В съобщението са очертани десет области, на които трябва да се обърне внимание, а именно по-добра иновационната политика за повече ключови технологии, насърчаване на трансфера на технологии в целия ЕС, както и по-съвместно стратегическо планиране, демонстрационни проекти и по-голямо международно сътрудничество. Европейската комисия също така препоръчва и следнитенасоките за стимулиране на развитието на ключови технологии:държавна помощ, възлагане на обществени поръчки и финансиране с рисков капитал. Освен това, Комисията смята, че „ключовите технологии“ следва да бъдат тясно свързани с изменението на климата. Да се постави началото на насърчаване на международна търговия сключови технологии.Да се даде преоритет на висшето образование и обучение. Тезимерки ще са от решаващо значение в бързо променящия се свят на най-съвременнитетехнологии.

В скоро време Европейската комисия ще създаде независима експертна група на високо ниво, със задача за разработване на проект за една по-дългосрочна стратегия на ЕС за всяка от съответните технологии. След това Комисията ще докладва на Съвета на министрите до края на 2010 година.

Article Source

rating_off-2-8rating_off-2-8rating_off-2-8rating_off-2-8rating_off-2-8 (Няма гласове)
loading-2-8 Loading …

RSS feed © 2012 Статиите.ком
Powered by WordPress · Using Article Directory plugin · Theme by Dimox