Счетоводни услуги и счетоводство от счетоводна къща

Счетоводството  и счетоводните услуги в най-примитивната си форма датира от преди повече от 7000 години. Още тогава е била необходима система за осчетоводяване и водене на необходмитите сметки по подходящ начин.

Революцията в счетоводните услуги и счетоводното обслужване в по-късен етап се доразвива благодарение на монаха и математик лука Пачоли и неговата книга от 1949 г. „Всичко за аритметиката, геометрията, проперциите и ипропоерционалностите“. До ден днешен името му стои зад фундаменталната Венецианска счетоводна система описана в една от главите на книгата, а именно „Трактат за сметките и записванията“. Именно Венецианската счетоводна система е използвала двустранното счетоводно записване.

С годините счетоводството се развило в наука, която е неотменна част от ефективното развитие и финансовото отражение на една компания, използвайки общи счетоводни принципи. Макар споменатите общи счетоводни принципи да са основа на която се води счетоводтсвото, в различните държави те са дефинирани в законодателствата и се различават главно от гледна точка на съответното за държавата данъчно осчетоводяване. В България националните счетоводни стандарти са законово установени със Закон за счетоводството с Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

Всеки бизнес било то малък, среден или по-мащабен, генерира ежедневно финансови операции, които могат да включват закупуване, продажби, приходи, разходи или плащания и които трябва да осчетоводяват по подходящ начин. В даден момент счетоводтсвото се явява мощно оръжие в ръцете на бизнеса от гледна точка на правилно разпределение и отчитане на капитала на фирмата, анализиране на успехите и провалите благодарение на математическата основа на счетоводството, до крайната и цел, а именно натрупване на по-голяма печалба.

Нормално е повечето фирми да стартират с ограничени ресурси и капитал, и в последствие да придобият по-ясно и силно присъствие на целевия пазар. Благодарение на счетоводните услуги и обслужване от професионална счетоводна къща дейността на една фирма върви гладко, да се взимат най-важните оперативни и управленски решения, да се привличат нови инвестиции, фирмата да се развива постепенно и да реализира поставените краткосрочни и дългосрочни цели.

Счетоводството в най-примитивната си форма датира от преди повече от 7000 години. Още тогава е била необходима система за осчетоводяване и водене на необходмитите сметки по подходящ начин. Революцията в счетоводните услуги и счетоводното обслужване в по-късен етап се доразвива благодарение на монаха и математик лука Пачоли и неговата книга от 1949 г. „Всичко за аритметиката, геометрията, проперциите и ипропоерционалностите“. До ден днешен името му стои зад фундаменталната Венецианска счетоводна система описана в една от главите на книгата, а именно „Трактат за сметките и записванията“. Именно Венецианската счетоводна система е използвала двустранното счетоводно записване. С годините счетоводството се развило в наука, която е неотменна част от ефективното развитие и финансовото отражение на една компания, използвайки общи счетоводни принципи. Макар споменатите общи счетоводни принципи да са основа на която се води счетоводтсвото, в различните държави те са дефинирани в законодателствата и се различават главно от гледна точка на съответното за държавата данъчно осчетоводяване. В България националните счетоводни стандарти са законово установени със Закон за счетоводството с Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. Всеки бизнес било то малък, среден или по-мащабен, генерира ежедневно финансови операции, които могат да включват закупуване, продажби, приходи, разходи или плащания и които трябва да осчетоводяват по подходящ начин. В даден момент счетоводството се явява мощно оръжие в ръцете на бизнеса от гледна точка на правилно разпределение и отчитане на капитала на фирмата, анализиране на успехите и провалите благодарение на математическата основа на счетоводството, до крайната и цел, а именно натрупване на по-голяма печалба.

Нормално е повечето фирми да стартират с ограничени ресурси и капитал, и в последствие да придобият по-ясно и силно присъствие на целевия пазар. Благодарение на счетоводните услуги и обслужване от професионална счетоводна къща дейността на една фирма върви гладко, да се взимат най-важните оперативни и управленски решения, да се привличат нови инвестиции, фирмата да се развива постепенно и да реализира поставените краткосрочни и дългосрочни цели.

Ако вашата фирма има нужда от добра счетоводна къща, качествените счетоводни услуги и данъчни услуги, които предлагаме ще отговорят на вашите изисквания.

HTML Version: Text Version: Article Url: